Mobile menu

სიკეთე გადამდებია

აჭარის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის "ქალ ბიზნესმენთა ასოციაციამ" და ასოციაციის წევრებმა ერთი ბედნიერი დღე დაამახსოვრა შავშეთის №29-ში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ 24 ოჯახს. ქველმოქმედების თანამონაწილეები იყვნენ აჭარის აკვაკულტურის განვითარების ასოციაცია "ფორეჯი", თავმჯდომარე სოფო დიასამიძე და აჭარის მეფუტკრეობის ბიზნეს ასოციაცია, გენერალური მდივანი მარიამ შავაძე. სიკეთე გადამდებია......

Скачать бесплатно темы Joomla. Плагины Joomla на joomlaru.com _j18__